Tiago 1:24

porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era.